Badania Prenatalne

Gynecological and obstetric ultrasound imaging ultrasound system / on platform

Badanie ultrasonograficzne jest podstawowym narzędziem diagnostycznym w przebiegu ciąży. Zgodnie z Standardami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie prowadzenia ciąży o przebiegu prawidłowym, badanie to powinno być oferowane wszystkim ciężarnym, co najmniej 3 razy w trakcie trwania ciąży. W zależności od tygodnia ciąży, w którym badanie jest wykonywane, jego cel jest także inny.


W przychodni FLOSMED badania prenatalne wykonywane są przez naszych Ginekologów na rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne sprzęcie : aparacie GE VOLUSON E8.


1. Jaki jest cel wykonywania badań ultrasonograficznych w ciąży?


Podstawowym celem badań ultrasonograficznych w ciąży jest zminimalizowanie wystąpienia niekorzystnych wyników położniczych, mogących wystąpić na skutek nierozpoznania wady u płodu, niedojrzałości płodu lub innych zaburzeń wewnątrzmacicznych. Zadaniem lekarza wykonującego badanie przesiewowe jest skierowanie ciężarnej do ośrodka referencyjnego w każdym przypadku wątpliwości diagnostycznych lub podejrzenia nieprawidłowego rozwoju płodu.

Na każdym etapie rozwoju ciąży, badanie ultrasonograficzne ma inną specyfikę. Inny jest cel badania w I trymetrze ciąży w odróżnieniu od II i III trymestru. Niezależnie od okresu ciąży w którym badanie jest wykonywane, ciężarna poddawana badaniu powinna otrzymać od lekarza przystępną informację o uzyskanym wyniku.

2. U kogo powinno być wykonane badanie ultrasonograficzne?


Przesiewowe badanie ultrasonograficzne powinno być oferowane wszystkim ciężarnym.

3. Czy badanie ultrasonograficzne jest bezpieczne?


W chwili obecnej nie istnieją badania, których wyniki sugerowałyby, że badanie ultrasonograficzne wpływa niekorzystnie na rozwój płodu. Wykonując to badanie należy kierować się zasadą minimalnej ekspozycji i czasu badania pozwalającego na kompletne wykonanie procedury – zasada ALARA (As Low As Reasonably Achievable. W szczególności wartości wskaźników termicznego (TI) oraz mechanicznego (MI) powinny być poniżej 1, w trakcie całego badania (TI<1, MI<1). Zasady bezpieczeństwa badań ultrasonograficznych zostały szczegółowo opisane w odrębnych publikacjach [1].

4. Jakie wymagania powinien spełniać sprzęt ultrasonograficzny?


Aparat ultrasonograficzny w diagnostyce położniczo-ginekologicznej powinien posiadać: prezentację 2D w czasie rzeczywistym, co najmniej 128-stopniową skalę szarości, powinien mieć możliwość pomiaru odległości (co najmniej dwóch pomiarów), obwodu i pola powierzchni oraz program położniczy. Ponadto powinien być wyposażony w głowice przezbrzuszną i przezpochwową z możliwością dokumentacji fotograficznej i elektronicznej. Cennym uzupełnieniem funkcji aparatu ultrasonograficznego jest opcja kolorowego Dopplera.

5. Co powinien zawierać wynik badania ultrasonograficznego?


Wynik badania ultrasonograficznego powinien zawierać następujące dane:

  1. imię, nazwisko, datę urodzenia i PESEL pacjentki,

  2. miejsce i datę badania, imię i nazwisko wykonującego badanie,

  3. informację dotyczącą nazwy aparatu ultrasonograficznego oraz rodzaju iczęstotliwości głowic, którymi badanie zostało wykonane,

  4. rozpoznanie wstępne lekarza kierującego,

  5. data ostatniej miesiączki (OM) i tydzień ciąży według OM,

  6. zaawansowanie ciąży według ewentualnych poprzednich badań USG,

  7. Należy wyraźnie podkreślić, że zarówno wszelkie odstępstwa od stanu prawidłowegow budowie płodu, narządów płciowych ciężarnej oraz wszelkie inne niepokojące objawy zdiagnozowane podczas badania, powinny zostać uwzględnione w opisie badania. Niedopuszczalne jest ustne przekazywanie tego rodzaju informacji, bez umieszczenia stosownej notatki w wyniku.

  8. W razie niemożności wykonania kompletnego badania (np. z powodu otyłości ciężarnej, niekorzystnego ułożenia płodu czy innych trudności technicznych) – należy odnotować ten fakt w wyniku badania, zamieścić wskazówki odnośnie dalszego postępowania, kolejnego badania.

  9. Informując ciężarną/rodziców o wyniku badania ultrasonograficznego, należy zwrócić uwagę na ograniczenia tej metody, nie pozwalające na 100% określenie prawidłowego rozwoju płodu.


* powyższe informacje pochodzą z rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego - pełna treść rekomendacji do przeczytania pod adresem http://www.usgptg.pl/media/dopobrania/rekomendacje2015/Rekomendacje_poloznictwo_2015_GP.pdf